Provozní řád posilovny

Obecné zásady

 1. Provozní doba SPORTRELAXu Holešov viz. otevírací doba. Plánované a mimořádné termíny uzavření SPORTRELAXu Holešov (údržba, pravidelné opravy, turnaje, některé svátky, apod.) provozovatel SPORTRELAXu Holešov ohlásí předem na informační tabuli SPORTRELAXu Holešov.
 2. Zákazník je povinen dodržovat provozní řád SPORTRELAXu Holešov, dbát pokynů obsluhujícího personálu, trenérů a cvičitelů a chovat se ohleduplně k jiným zákazníkům.
 3. V objektu SPORTRELAXu Holešov je zakázáno kouřit, požívat alkoholické nápoje a omamné látky.
 4. Zákazník může využívat SPORTRELAX Holešov a jeho jednotlivé části a zařízení jen k účelům, ke kterým jsou určené, a to dle zásad bezpečnosti provozu, požární ochrany a hygieny.
 5. Při provozování jednotlivých sportovních aktivit je zákazník povinen dodržovat obecné zásady bezpečnosti a pravidla hry, dále vyvarovat se takovému způsobu hry, při které by hrozilo zranění vlastní nebo soupeřovo a při které by mohlo dojít k poškození nebo zničení zařízení a vybavení SPORTRELAXu Holešov. Zákazník bere na vědomí, že sportovní aktivity provozuje výlučně na vlastní nebezpečí a v případě vzniku úrazu nese za něj plnou zodpovědnost. Lékárnička se nachází v recepci SPORTRELAXu Holešov.
 6. Zákazník, který způsobil škodu na zařízení a vybavení SPORTRELAXu Holešov (nebo jejich části), příp. ztratí zapůjčený předmět, v souladu s § 420 a násl. Občanského zákoníku vzniklou škodu provozovateli SPORTRELAXu Holešov uhradí v pořizovací ceně ihned, nejpozději však do 5 dnů od vzniku škody.
 7. Provozovatel SPORTRELAXu Holešov doporučuje zákazníkům ve vlastním zájmu uzavřít odpovědnostní pojistku, na základě které bude pojištěn i proti událostem, uvedeným v článku 5 a 6 Provozního řádu - Část I. - Obecné zásady.
 8. Zákazník podává připomínky a uplatňuje reklamace v recepci SPORTRELAXu Holešov u obsluhujícího personálu, kde také získá veškeré další informace.
 9. Zaplacením vstupného se zákazník zavazuje dodržovat tento provozní řád.

Provozní podmínky

 1. Posilovna SPORTRELAX Holešov je určena k rekreačnímu sportovnímu vyžití veřejnosti.
 2. Vstup do SPORTRELAXu Holešov je povolen pouze v čisté a kvalitní obuvi a ve vhodném pro cvičení určeném sportovním oblečení. K převlékání a odložení oblečení slouží výhradně šatna. Odkládání oblečení a jiných větších věcí (např. batohů či kabel) je mimo prostor šatny zakázáno.
 3. Všichni cvičenci jsou povinni se přezouvat před vstupem do prostor posilovny a zde vstupovat pouze přezuti a to nejlépe do pevné obuvi.
 4. Povinná výbava při návštěvě posilovny – pevná obuv, ručník, sportovní převlečení.
 5. Je nutné dodržovat zásady bezpečnosti zejména při cvičení s většími hmotnostmi na nakládacích činkách (dopomoc).
 6. V posilovně je nutné dodržovat pořádek.
 7. Případné závady na používaném vybavení posilovny je nutné neprodleně ohlásit obsluze!!!!!
 8. Návštěvník přítomný v centru neruší ostatní při cvičení, je slušný a ohleduplný vůči všem ostatním přítomným cvičícím.
 9. Provozovatel a jím určené osoby nesou odpovědnost za dodržování pořádku a čistoty v celém prostoru centra. Úklid je prováděn 1x denně umytím podlahy a 1x týdně luxováním koberců. Hygienické zařízení je umýváno 1x denně na vlhko saponátem a 1x týdně desinfekcí dezinfekčním prostředkem.
 10. Veškeré zjištěné závady a havárie jsou povinni neprodleně hlásit obsluze.
 11. Provozovatel neodpovídá za škodu na vnesených věcech cvičenců do prostor fitcentra.
 12. Cvičenci v prostorách centra užívají zařízení na vlastní nebezpečí, přičemž se před užitím přesvědčí, zda veškeré zařízení nevykazuje závady bránící bezpečnému užívání. Pokud by objevili závadu, jsou povinni ji nahlásit obsluze. Cvičení na takovémto stroji je poté zakázáno.
 13. Cvičenci nesmí dobrovolně umožnit vstup osobě, která se neprokázala právem na vstup do centra.
 14. Kontrola, promazání a čištění přístrojů dle požadavků výrobce 1x ročně nebo dle potřeby.
 15. Všichni cvičenci centra jsou povinni seznámit se s provozním řádem a bez výhrad jej dodržovat.
 16. Vstup do posilovny je povolen osobám do 15let jen v doprovodu osoby starší 18 let.

Pravidla chování v centru

 1. Činky, osy činek a další kovové předměty neodkládejte na koženkový potah laviček a posilovacích strojů.
 2. Na koženkové potahy je zakázáno stoupat v obuvi.
 3. Při cvičení používejte vlastní ručník. Chráníte tím své zdraví a koženkový potah laviček a posilovacích strojů před agresivním působením potu.
 4. Před odhazování činek či os položte na místo odhodu gumovou podložku, aby nedošlo k poškození činek či koberce.
 5. U náročných či nebezpečných cviků mějte u sebe vždy dopomoc.
 6. Činky odkládejte na podlahu tak, aby nedošlo k poškození činek či podlahy.
 7. Po ukončení cviku uveďte stanoviště do původního stavu. Závaží nenechávejte na osách. Všechny kotouče, osy činek a jednoruční činky mají v posilovně své místo. Po ukončení cvičení je proto na toto místo vraťte.
 8. Cvičenci nesmí vstupovat do technického zázemí centra bez svolení provozovatele posilovny čí jím pověřených osob.
 9. Cvičenci užívají prostory centra pouze k účelům, ke kterým jsou určeny a dodržují v těchto prostorách všechny zásady bezpečnosti, hygieny a požární ochrany.
 10. Všichni cvičenci jsou povinni dbát pokynů a nařízení provozovatele fitcentra či dalších pověřených osob a jsou také povinni respektovat a dodržovat veškeré pokyny a nařízení vyvěšená v prostorách centra.

První pomoc a hygiena provozu

 1. Pro potřeby první pomoci je v prostoru recepce SPORTRELAXu Holešov lékárnička. Ta je vybavena dle platných předpisů a v souladu s poskytovanými službami.
 2. Úrazy návštěvníků, stejně jako údaje o použití a spotřebě léků, popř. jiného zdravotnického materiálu, jsou zaznamenávány do deníku, který je stále v lékárničce.
 3. Provozovatel centra odpovídá za to, že v pravidelných intervalech jsou prováděny úklidové a dezinfekční práce.
 4. Nářadí se desinfikuje otíráním vlhkým šátkem s roztokem dezinfekčního prostředku v rámci týdenního úklidu.

Odpovědnost za provoz SPORTRELAXu Holešov

 1. Za zařízení SPORTRELAX Holešov, za jeho provoz a dodržování provozního řádu odpovídá provozovatel centra.

Závěrečná ustanovení

 1. V případě porušení provozního řádu, bude návštěvníkovi zamezen vstup do zařízení bez nároku na vložené prostředky. Po dohodě s provozovatelem SPORTRELAXu Holešov je možno, v závislosti na vážnosti přestupku, uložit alternativní trest.
 2. Tento interní předpis nabývá platnosti podpisem provozovatele SPORTRELAXu Holešov.
 3. Provozovatel si v případě potřeby vyhrazuje právo ke změnám v Provozním řádu SPORTRELAXu Holešov bez předchozího upozornění
 4. Poplatek za užívání centra je stanoven provozovatelem. Každý uživatel SPORTRELAXu Holešov je povinen dodržovat tento interní předpis.

V Holešově, dne 1. 5. 2017

 
 
Návštěvní řády:  sauna a bazény  -  posilovna  -  squash  -  solária

Tovární 1081, 76901 Holešov, Tel.: +420 573 398 434, , www.thholesov.cz