Provozní řád squash

Obecné zásady

 1. Provozní doba SPORTRELAXu Holešov viz. otevírací doba. Plánované a mimořádné termíny uzavření SPORTRELAXu Holešov (údržba, pravidelné opravy, turnaje, některé svátky, apod.) provozovatel SPORTRELAXu Holešov ohlásí předem na informační tabuli SPORTRELAXu Holešov.
 2. Zákazník je povinen dodržovat provozní řád SPORTRELAXu Holešov, dbát pokynů obsluhujícího personálu, trenérů a cvičitelů a chovat se ohleduplně k jiným zákazníkům.
 3. V objektu SPORTRELAXu Holešov je zakázáno kouřit, požívat alkoholické nápoje a omamné látky.
 4. Zákazník může využívat SPORTRELAX Holešov a jeho jednotlivé části a zařízení jen k účelům, ke kterým jsou určené, a to dle zásad bezpečnosti provozu, požární ochrany a hygieny.
 5. Při provozování jednotlivých sportovních aktivit je zákazník povinen dodržovat obecné zásady bezpečnosti a pravidla hry, dále vyvarovat se takovému způsobu hry, při které by hrozilo zranění vlastní nebo soupeřovo a při které by mohlo dojít k poškození nebo zničení zařízení a vybavení SPORTRELAXu Holešov. Zákazník bere na vědomí, že sportovní aktivity provozuje výlučně na vlastní nebezpečí a v případě vzniku úrazu nese za něj plnou zodpovědnost. Lékárnička se nachází v recepci SPORTRELAXu Holešov.
 6. Zákazník, který způsobil škodu na zařízení a vybavení SPORTRELAXu Holešov (nebo jejich části), příp. ztratí zapůjčený předmět, v souladu s § 420 a násl. Občanského zákoníku vzniklou škodu provozovateli SPORTRELAXu Holešov uhradí v pořizovací ceně ihned, nejpozději však do 5 dnů od vzniku škody.
 7. Provozovatel SPORTRELAXu Holešov doporučuje zákazníkům ve vlastním zájmu uzavřít odpovědnostní pojistku, na základě které bude pojištěn i proti událostem, uvedeným v článku 5 a 6 Provozního řádu - Část I. - Obecné zásady.
 8. Zákazník podává připomínky a uplatňuje reklamace v recepci SPORTRELAXu Holešov u obsluhujícího personálu, kde také získá veškeré další informace.
 9. Zaplacením vstupného se zákazník zavazuje dodržovat tento provozní řád.

Provozní podmínky

 1. Zákazník je povinen před vstupem na squashový kurt seznámit se s Provozním řádem squash. Vstupem na squashový kurt zákazník potvrzuje, že vzal na vědomí všechny podmínky z něho vyplývající.
 2. Hrací jednotka je časový úsek v délce 30 min..
 3. Zákazník uhradí požadovaný počet hracích jednotek platbou v hotovosti anebo, je-li držitelem zákaznické karty SPORTRELAXu Holešov, čerpáním ze zákaznické karty SPORTRELAXu Holešov v recepci u obsluhujícího personálu.
 4. Vstup do squashového kurtu je povolen současně pouze 2 hráčům, a to jen v sálové sportovní obuvi, která nezanechává stopy na sportovní podlaze kurtu a není používána pro venkovní sportování, a ve vhodném sportovním oblečení. Ve sporných případech je pro zákazníka závazné rozhodnutí obsluhujícího personálu. Za znečištění sportovní podlahy kurtu nevhodnou obuví je zákazník povinen zaplatit přirážku 3.000,- Kč.
 5. Zákazník se při hře squash řídí pravidly pro tuto hru, zejména však se musí vyvarovat záměrným úderům ve směru soupeře a úderům směřovaným do osvětlovacích těles kurtu. Je přísně zakázáno narážet tělem či vést údery raketou do zadní skleněné stěny squashového kurtu, případně nepřiměřeným způsobem narážet tělem do jeho boční a čelní stěny. Zákazník, který poruší tento zákaz, je povinen na vyzváni obsluhujícího personálu opustit squashový kurt, způsobí-li škodu na zařízení a vybavení squashového kurtu, uvést obsluhujícímu personálu své jméno a příjmení, bydliště, r. č. a kontaktní telefonní číslo, vyplnit a podepsat protokol o způsobení škody a vzniklou škodu uhradit (viz článek 6 Provozního řádu squash- Část I. - Obecné zásady). Rovněž je přísně zakázána jakákoli manipulace se zařízením kurtu a se skleněnou stěnou, vyjma běžného procházení dveřmi. Dále je zakázáno vnášení jakýchkoli předmětů vyjma raket, míčků a ochranných brýlí do prostoru squashového kurtu.
 6. Zákazník je povinen po uplynutí zakoupené hrací jednotky (doby) squashový kurt ihned uvolnit pro dalšího zákazníka.
 7. Zákazník si může rezervovat hrací jednotku osobně na recepci SPORTRELAXu Holešov u obsluhujícího personálu, případně telefonicky. Provedenou rezervaci je možno zrušit stejným způsobem, nejpozději však do 15:00 hod dne předcházejícího rezervaci. Nevyužité nebo včas nezrušené rezervace propadají bez nároku na náhradu a zákazník je povinen rezervovanou hrací jednotku (dobu) uhradit.
 8. Dostaví-li se zákazník, který provedl rezervaci, do recepce SPORTRELAXu Holešov až po začátku jim rezervované hrací jednotky (doby), uhradí cenu, jako by byl přišel včas. Nedostaví-li se zákazník, který provedl rezervaci, do 10 min. od začátku jim rezervované hrací jednotky (doby), obsluhující personál je oprávněn hrací jednotku (dobu) poskytnout jinému zákazníkovi. Rezervovaná hrací jednotka (doba) tímto propadá a pro zákazníka, který provedl její rezervaci, platí povinnost uvedená v článku 7 Provozního řádu squash - Část II. - Provozní zásady pro hru Squash.
 9. Zákazník si může v recepci SPORTRELAXu Holešov za poplatek vypůjčit squashovou raketu, míček, předepsanou sálovou obuv, ochranné brýle a ručník dle sazeb uvedených v ceníku SPORTRELAXu Holešov.
 10. Osoby mladší 15 let jsou povinny používat při hře squash ochranné brýle.

První pomoc a hygiena provozu

 1. Pro potřeby první pomoci je v prostoru recepce SPORTRELAXu Holešov lékárnička. Ta je vybavena dle platných předpisů a v souladu s poskytovanými službami.
 2. Úrazy návštěvníků, stejně jako údaje o použití a spotřebě léků, popř. jiného zdravotnického materiálu, jsou zaznamenávány do deníku, který je stále v lékárničce.
 3. Provozovatel centra odpovídá za to, že v pravidelných intervalech jsou prováděny úklidové a dezinfekční práce.
 4. Nářadí se desinfikuje otíráním vlhkým šátkem s roztokem dezinfekčního prostředku v rámci týdenního úklidu.

Odpovědnost za provoz SPORTRELAXu Holešov

 1. Za zařízení SPORTRELAX Holešov, za jeho provoz a dodržování provozního řádu odpovídá provozovatel centra.

Závěrečná ustanovení

 1. V případě porušení provozního řádu, bude návštěvníkovi zamezen vstup do zařízení bez nároku na vložené prostředky. Po dohodě s provozovatelem SPORTRELAXu Holešov je možno, v závislosti na vážnosti přestupku, uložit alternativní trest.
 2. Tento interní předpis nabývá platnosti podpisem provozovatele SPORTRELAXu Holešov.
 3. Provozovatel si v případě potřeby vyhrazuje právo ke změnám v Provozním řádu SPORTRELAXu Holešov bez předchozího upozornění
 4. Poplatek za užívání centra je stanoven provozovatelem. Každý uživatel SPORTRELAXu Holešov je povinen dodržovat tento interní předpis.

V Holešově, dne 1. 5. 2017

 
 
Návštěvní řády:  sauna a bazény  -  posilovna  -  squash  -  solária

Tovární 1081, 76901 Holešov, Tel.: +420 573 398 434, , www.thholesov.cz